Fältbesök av ett stort antal igenväxande ängs- och betesmarker i Vindelälvens biosfärområde och bedömning av förutsättningarna för restaurering. Uppdrag åt Länsstyrelsen i Västerbotten, finanierat av WWF.