Sammanställning av alla kända växtplatser för den hotade ängsväxten låsbräken på uppdrag av respektive Länsstyrelse. Resultatet sammanställdes i form av kartskikt. Några av de intressantaste lokalerna inventerades också i fält för att bedöma status för låsbräknarna och behov av åtgärder.